VOKOLOGIJA

Esu improvizacin?s muzikos atlik?ja, mokytoja ir muzikos terapeut?. Aktyviai domiuosi ugdymo metodikomis bei naujausiais tyrimais apie žmogaus bals?, kur? suvokiu kaip vien? iš asmenyb?s raiškos form?.
?gijusi profesin?s patirties su skirtingos amžiaus grup?s žmon?mis bei pasirodydama besikei?ian?iai auditorijai kaip atlik?ja, supratau, kad ?gytas nuovokus žinojimas ir platesn?s kompetecijos gali virsti visa apjungian?ia veikla, skirta skatinti žmogaus sav?s pažinim? bei tobul?jim?. Taip gim? id?ja sukurti patyrimin? balso ugdymo sistem? – VOKOLOGIJA, kurios trys pagrindin?s dom?jimosi ašys yra:
  • Balso prigimtis (anatomija, balso aparato pažinimas)
  • Balso lavinimas (dainavimas, estetika)
  • Balso psichologija (emocijos, poveikis)
Asmenin? praktika bei patirtis:

Profesionaliai užsiimu muzika ir gyvenu iš muzikin?s veiklos daugiau nei 10 met?. Bendradarbiaudami su Baltic mobile recordings studija, Berlyne išleidome grup?s CinAmono debiutin? Vinilin? plokštel? bei kompaktin? disk?. Šiuo metu ruošiame leidybai antr?j? album?. Kvie?iu aplankyti CinAmono internetin? svetain? – http://www.cinamono.lt/en/about-cinamono/
?7 metus individualiai dirbau mokydama dainavimo bei muzikos ?vairaus amžiaus žmones;
?3 metus d?s?iau dainavim? populiariosios muzikos katedroje Vilniaus kolegijoje;
?3 metus mokiau muzikos Karalien?s Mortos bendrojo lavinimo mokykloje;
?2 metus dirbau su profesionali? aktori? balsais bei muzikiniu pasirengimu Lietuvos rus? dramos teatre.

Mano išsilavinimas:

LMTA džiazo atlik?jos magistras;
VU – LMTA jungtin?s programos muzikos terapijos magistras;
EMTA main? programos studijos Estijos muzikos ir teatro akademijoje.
Baigti mokymai ir meistriškumo kursai:
Estill Voice technika, 1 lygis. (22val.);
Rhiannon, trij? dien? mokymai, praktinis patyrimas, Osle;
Bobby Mcferrin masterklasas, praktinis patyrimas, Taline;
Brian Melwin, masterklasas, praktinis patyrimas, Taline;
prof. Anne Liss Poll, masterklasas, praktinis patyrimas, LMTA;
Tarptautin? muzikos terapeut? konferencija ir praktin?s paskaitos, Alborge.

Daugiau – https://www.facebook.com/vokologija/about/?ref=page_internal

© laurabudreckyte.com 2018