Titulinis

Džiazo atlik?ja Laura Budreckyt?

Apie mus ir apie mane…

Balsas – tarytum gyvyb?s medis… Tai yra pagrindin? metafora, pasaulio vaizdinys balt? mitologijoje. Jo šaknyse šnypš?ia žal?iai, ?iurlena požemio vandenys ir šnara paslaptingos tamsos b?tyb?s, aplink kamien? sklinda žv?ri? riaumojimai ir žmoni? šneka, virš?n?je – liejasi paukšteli? giesm?s… Laura Budreckyt? balsu apr?pia vis? didžiul? spektr? nuo iš gelmi? išnyran?i? kuždesi? iki dangiškojo ?iulb?jimo… Platus diapazonas ir išlavinta technika yra tik dalis jos vokalini? gali?. Didžioji jos stipryb? yra vaizduot? ir gili savo krašto gamtos bei kult?ros pajauta.
Galb?t, tai l?m? gimtojo miesto aura: Birštonas – didži? Lietuvos kunigaikš?i? lankyta ir m?gta vietov?, vešli? mišk? ir nepaprasto grožio ramyb?s oaz?, tokia išliekanti netgi sezono ?karštyje… Ir, žinoma, tai – džiazo Meka, kur kart? per dvejus metus rengiamas festivalis negal?jo nepadaryti ?sp?džio ir ?takos dainuojan?iai merginai, kuri dabar pati užlipa ? festivalio scen? ir skleidžia joje t? pa?i? žini?, kadaise išmokt? jame: kad džiazas yra laisv? ir erdv? atsiskleisti…
Magiško Birštono oro n?ra gana talento raumenims užaugti, tad Laura Budreckyt? išvyko ? sostin?, studijavo džiazo vokal? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ?gydama bakalauro ir magistro laipsnius, vien? semestr? praleidusi studijuodama Estijos muzikos ir teatro akademijoje ir lygia greta visuomet ieškojusi prog? dalyvauti meistriškumo pamokose toki? lektori? kaip Bobby McFerrin , Brian Melvin, Jeff Cascaro, Adam Makovic, Vladimiras Tarasovas ar Jyrki Kangas. Apie ?d?t? pastang? vaisinguma byla tokie studij? met? pasiekimai kaip pergal?s 2012 m. tarptautiniame konkurse Klaip?doje “Jazz Voices” bei 2013 m. “Riga Jazz Stage”, kuri? d?ka v?liau ji koncertavo “Rigas Ritmi” ir “Pori Jazz” festivaliuose.
Dabar at?jo metas Laurai pa?iai dalytis dainos meno paslaptimis. Nuo 2014 m. ji d?sto Vilniaus kolegijoje, 2017-aisiais padeda praverti muzikos pasaulio vartus Karalien?s Mortos mokykloje besimokantiems vaikams, tik?dama šios disciplinos svarba augan?i? asmenybi? gyvenime – tokia pat svaria, kaip matematika, istorija ar kalbos.
O 2018 m. ruden? ji ir pati pasiryžusi prapl?sti savo kompetencij? ir žini? lauk?, imdamasi studijuoti muzikos poveik? žmogui, jo psichikai Vilniaus universiteto ir LMTA bendroje muzikos terapijos magistro studij? programoje.
Ir visi tie patyrimai, apsikeitimai žiniomis, sav?s ieškojim? ir tobul?jimo keliai neišvengiamai susij? su k?ryba. Laura Budreckyt? vienodai lengvai ir organiškai pritampa svingo ansamblyje “The Schwings” ar folk-džiazo projekte “Ethnic Mood”, buvo Bertos Moreno albumo “Little Steps” pristatymo viešnia, bendradarbiauja ir koncertuoja su iškiliais Lietuvos muzikais, 2018 m. lapkrit? ketina pristatyti drauge su režisiere/scenografe Lauryna Liepaite ir Vilniaus šokio teatru “Low Air” šokio spektakl?. Bet šiame ?vairios veiklos sraute išskirtinis, ypatingas kalb?jimosi su klausytoju dažnis ?sijungia per grup? “CinAmono”.
“CinAmono” (C in A mono) ?m? gimti 2013-ais metais. Iš pradži? tai buvo Lauros ir kontrabosininko Vy?io Nivinsko duetas. Juodu vienija daugyb? dalyk?: žav?jimasis intuityviomis, mistin?mis muzikos savyb?mis, bebaimis improvizavimas ir ekstatiškas pasin?rimas ? gars? sukeliamus b?vius. Kompozicijoje jie siekia nat?ralios pasakojimo tekm?s, ir visuomet palieka atviras erdves netik?tumams, kuri? jie ?neša ir patys, ir sulaukia iš scenos partneri?.
Partneriai per grup?s formavimosi keli? keit?si ne kart?: skirtingu metu joje grojo Eugenijus Jonavi?ius, Tony Renold (Šveicarija), Kaspar Uljas (Estija), Vytis Vainilaitis, Darius Rudis, J?ris Benaitis, Domantas Razmus ir Dovydas Stalmokas.
Dabartin? sud?tis ?tvirtinta 2017 m. vasar?, ir tai yra:
Laura Budreckyt? (balsas),
Vytis Nivinskas (kontrabosas),
Simonas Šipavišius (saksofonas),
Domantas Razmus (b?gnai).
Kvintetas pasižymi unikalia sonorika, kiekvienam k?riniui, temai ar b?viui atrandama išskirtin?, nauja, taikliausiai j? perteikianti spalva, iš kurios aiškiai išnyra individual?s balsai, noriai ir gausiai besileidžiantys ? improvizacij?, kurios netaupias erdves teko kiek suspausti, ?rašant debiutin? album?.
2018 m. “CinAmono” pristat? debiutin? ?raš? rinkin? CD plokštel?s pavidalu, kuris laukia dar vienos savo inkarnacijos vinilo forma. Dizaine atspind?tas Egl?s ??jauskait?s ir Martyno Gintalo “CinAmono” muzikos gird?jimas, garso kokyb? buvo Baltic Mobile Recordings – Viliaus Kero ir Aleksandros Kerien?s – r?pestis. Ir taip tapo k?nu, ? grotuv? besiprašan?iu fiziniu daiktu muzika – devynios dainos, istorijos, kai kurios – sekamos lietuvi? kalba (Vytauto Ma?ernio ir Marcelijaus Martinai?io eil?mis), viena – atklydusi iš Kubos, kai kurios – šmaikš?ios, kitos – lyriškos, ir kiekvienoje poezija ir muzika susipina ? ryšk? pasakojim?, kuriame b?tinai išlieka krislas paslapties ir bent vienas daugtaškis, kur? klausytojui tenka prat?sti pa?iam. “Jei man?s paklaust?, kokia šio albumo žinut?, atsaky?iau – iš širdies ? šird?, su lietuviška melancholija, smaragdine žaluma bei nerimstan?ia improvizacija. Skirta pasaulio žmogui. Tegul b?na mums visiems lengva ir jauku, tikiuosi, su “CinAmono” muzika.”
Laura Budreckyt?

Vaizdai iš paskutini? koncert?

Klubas Ramyb?, Palanga

© laurabudreckyte.com 2018